Konference "Sanace a rekonstrukce staveb 2022"

Letošní 44. konference WTA CZ - "Sanace a rekonstrukce staveb" bude vedena jako tradiční konference zabývající se problematikou sanací staveb, které jsou tématicky rozčleněny do těchto oblastí:

 • Sanace a ochrana dřeva
 • Povrchové úpravy
 • Přírodní a umělý kámen
 • Sanace a ochrana zdiva
 • Sanace a ochrana betonu
 • Fyzikálně-chemické zásady
 • Analýza únosnosti staveb
 • Hrázděné a roubené stavby
 • Požární ochrana
 • Ocel a sklo

Nosným tématem konference bude aktuálně probírané téma Příležitosti využití Green Dealu za účelem zvýšení udržitelnosti průmyslové produkce. Green deal pojednává o opatřeních, která mají zajistit snížení emisí skleníkových plynů v EU. Hlavním cílem "zelené dohody" je do roku 2050 přeměnit Evropu na uhlíkově neutrální.

V průběhu konference vystoupí k daným tématům zástupci WTA CZ a další přední tuzemští odborníci, kteří přednesou příspěvky za jednotlivé referáty.

Důležité termíny:

 • Přihlášky bez příspěvku: přihlašování otevřeno do 31. 10. 2022
 • Přihlášení a zaslání abstraktu: 30. 8. 2022

 • Dodání kompletních příspěvků : 9. 9. 2022

 • Platby: 14. 10. 2022

 • Konání konference: 10. – 11. 11. 2022

Chcete se zúčastnit?

Účastnické poplatky na konferenci:

Publikující autor s aktivní účastí
s prezentací příspěvku, účastnický poplatek uhrazen do 14. 10. 2022

2 500 Kč

Posluchač – nečlen WTA CZ

účastnický poplatek uhrazen do 14. 10. 2022

4 000 Kč

Posluchač – člen WTA CZ

účastnický poplatek uhrazen do 14. 10. 2022

3 500 Kč

ČKAIT, úřady, obce, pracovníci NPÚ, studenti

účastnický poplatek uhrazen do 14. 10. 2022

2 000 Kč

Pouze společenský večer
účastnický poplatek uhrazen do 14. 10. 2022

1  500 Kč

Publikující autor aktivní účastí

s prezentací příspěvku, účastnický poplatek uhrazen po 14. 10. 2022

3 000 Kč

Posluchač - nečlen WTA CZ
účastnický poplatek uhrazen po 14. 10. 2022

4 700 Kč

Posluchač - člen WTA CZ

účastnický poplatek uhrazen po 14. 10. 2022

4 000 Kč

ČKAIT, úřady, obce, pracovníci NPÚ, studenti

účastnický poplatek uhrazen po 14. 10. 2022

2 500 Kč

Pouze společenský večer

účastnický poplatek uhrazen po 14. 10. 2022

1 500 Kč

Účastnický poplatek uhraďte převodem na běžný účet pořadatele u ČSOB, číslo běžného účtu 111 044 081/0300, variabilní symbol
122200000, specifický symbol (zaslán v rámci potvrzovacího emailu o registraci), konstantní symbol 308. U převodu prosíme o uvedení jména účastníka.


Firemní přihláška:

V rámci konferencí WTA CZ a CRRB nabízíme také poskytnutí propagačních služeb firmám. Jedná se o:

 • Firemní propagační přednášku v rámci konference WTA CZ
 • Firemní inzerci v konferenčním sborníku
 • Prezentaci firmy v přímé návaznosti na přednáškovou místnost, která bude přístupna po celou dobu konference
 • Distribuci firemních předmětů​

Pokyny pro psaní příspěvku

Příspěvky prezentované v rámci konference budou zveřejněny ve sborníku konference.

Program konference

Předběžný program konference*:

Čtvrtek 10. 11. 2022

8:00 – 9:00   Registrace účastníků

9:00 – 9:30   Oficiální zahájení konference

9:30 – 10:30  Sekce Ia. – Příležitosti využití Green Dealu za účelem zvýšení udržitelnosti průmyslové produkce

 • Vyzvané přednášky zahraničních hostů (ČR, Itálie, Slovinsko, Polsko, Německo)

11:00 – 11:30  Přestávka

11:30 – 12:30 Sekce Ib. - Příležitosti využití Green Dealu za účelem zvýšení udržitelnosti průmyslové produkce

 • Mezinárodní diskuze o možnostech energetických úspor a omezení odpadů v oblasti sanací a rekonstrukcí staveb

12:30 – 13:00  Oběd

13:00 – 14:00  Sekce II. – Sanace a rekonstrukce staveb; Životní prostředí a udržitelnost v architektuře

Předsedající sekce: Ing. Vít Černý, Ph.D.

 • Ekologicky šetrné odsolování historických budov pomocí nástřiků buničiny (Michal Flosman, CIUR, a.s.)
 • Opravy omítek z umělého kamene (Zdeněk Vávra, BETOSAN, s.r.o.)

 • Případová studie odtokových poměrů na zelené střeše bytového domu v Brně (Martin Mohapl)
 • Akumulácia a redistribúcia vody v pieskovcoch z východńeho Slovenska (Pavol Jaroš)

14:00 - 14:30 Přestávka


14:30 – 15:30  Sekce III. – Sanace a ochrana zdiva; Přírodní a umělý kámen; Historické zajímavosti

Předsedající sekce: Ing. Jaroslav Pánik

 • Projektové řešení sanace zdiva spodní stavby kaple sv. Floriána a Šebestiána v Bzenci (Zdeněk Štefek, David Lorenc)
 • Sanace církevních objektů - jejich specifikace oproti civilním stavbám (Michael Balík)
 • Topografie kamenných povrchů pražských historických památek v průběhu staletí (Kateřina Kovářová)
 • Má Letohrádek Hvězda/Zlatá Pečeť Prahy geometricky správný krov? (Karel Doubner)

15:30 – 16:00  Přestávka

16:00 – 17:00  Sekce IV. – Sanace a ochrana dřeva; Analýza únosnosti staveb

Předsedající sekce: doc. Ing. Jan Vaněrek, Ph. D.

 • Vplyv spriahnutia na únosnosť drevených stropných konštrukcií (Klára Freudenberger)
 • Vývoj nové nedestruktivní metody pro stanovení pevnosti malty in-situ Jiří Žalský (Czech Republic)
 • Dynamické simulácie vnútorne zateplenej historickej steny v Košiciach- prípadová štúdia (Kristián Hutkai)
19:00 – 23:00 Společenský večer


*Bližší informace týkající se jednání v jednotlivých sekcích budou průběžně zveřejňovány.


Pátek 11. 11. 2022

Exkurze

 • Pasivní dům – Otevřená zahrada
 • Historické centrum města Brna – komentovaná prohlídka

Soutěž

Vědeckotechnická společnost pro sanace a péči o památky z.s. - WTA CZ vyhlašuje 15. ročník soutěže

"Nejlepší diplomová a disertační práce v oblasti Sanace a rekonstrukce staveb 2021 - 2022"

Diplomová či disertační práce musí po stránce odborného zaměření odpovídat některému z referátů společnosti WTA CZ. Diplomová práce by měla obsahovat textovou, výkresovou nebo experimentální část. Podmínkou účasti projektu v soutěži je rovněž vyplnění přihlášky včetně abstraktu vlastní práce, který bude stvrzen vedoucím diplomové práce.

Každý přihlašovatel musí vyplnit přihlášku, která bude sloužit při zasedání Rady WTA CZ jako podklad pro projednání práce. Formulář přihlášky je k dispozici ke stažení níže a jeho rozsah činí 2 x A4,

- jedno vyhotovení je nutné v tištěné formě zaslat spolu s diplomovou/disertační prací na adresu společnosti WTA CZ,

Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky z.s. WTA CZ
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1

- druhé vyhotovení přihlášky se posílá elektronicky na email: wta@fce.vutbr.cz

Diplomové/disertační práce zasílejte na adresu kanceláře společnosti WTA.CZ nejpozději do 31. 8. 2022 (termín doručení) s označením Diplomová/ Disertační práce. Po vyhodnocení budou autorům diplomové/disertační práce vráceny.

Diplomová/disertační práce musí splňovat následující kritéria:
1. Originalita řešení,
2. kvalita a úroveň zpracování.


Přijaté diplomové/disertační práce budou vyhodnoceny odbornou komisí v rámci zasedání Rady WTA CZ a výsledky budou vyhlášeny v průběhu konání 44. konference Sanace a rekonstrukce staveb 2022, jejíž součástí bude mezinárodní 24th CRRB 2022 Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings, jež se uskuteční v prostorách Fakulty stavební, Vysokého učení technického v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno dne 10. listopadu 2022. Nejlepší diplomová/disertační práce bude svým autorem na této konferenci prezentována.

Hlavní ceny:

1. místo: finanční odměna ve výši 5.000,- Kč
2. místo: finanční odměna ve výši 3.000,- Kč
3. místo: finanční odměna ve výši 2.000,- Kč

Podmínky účasti v soutěži:

- věk do 26 let (diplomová práce) / do 35 let (disertační práce)
- diplomová/disertační práce musí být odevzdána a obhájena v roce 2021 nebo 2022

Spolupráce

Konference se koná ve spolupráci:

 • Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
 • Česká stavební společnost z.s
 • ČVUT v Praze, Kloknerův ústav
 • ČVUT v Praze, Fakulta stavební
 • VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební
 • Národní památkový ústav
 • Sdružení pro sanace betonových konstrukcí

Konference se koná pod záštitou:

 • rektora Vysokého učení technického v Brně, doc. Ing. Ladislava Janíčka, Ph.D., MBA, LL.M.,

 • děkana fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně, prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA, dr. h.c.,

 • Národního památkového ústavu, reprezentovaného Ing. arch. Naděždou Goryczkovou,

 • Ministerstva průmyslu a obchodu, reprezentovaného ministrem Ing. Jozefem Síkelou,

 • Ministerstav životního porstředí České republiky, reprezentovaného ministryní Ing. Bc. Annou Hubáčkovou,
 • Ministerstva kultury, reprezentovaného ministrem Mgr. Martinem Baxou.


Mediální partneři:

© CRRB 24th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!